• Proses atık suyu, İski  Atık su Kanala Deşarj Yönetmeliği kapsamında atık su biyolojik arıtma tesisinde arıtılmaktadır.
  • Geri dönüşüm amacıyla kağıt ve naylon ambalaj atıkları,   firma içinde ayrı toplanmakta ve ruhsatlı firmalar aracılığıyla sanayiye geri kazandırılmaktadır.
  • Kontamine olmuş kaplar, flüoresan lambalar, piller, atık yağlar ve arıtma çamuru, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında toplanmakta, depolanmakta ve bertaraf edilmektedir. 
  • Su, kimyasal ve enerji kazanımı amacıyla, her yıl birimler bazında çevre programları planlanmakta ve uygulanmaktadır.

© 2015 Neo Sistem. Tüm hakları saklıdır.